Головна

Всеукраїнська громадська організація “ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРИКЛАДНИХ СТРІЛЕЦЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ" є самостійною всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом та не передбачає отримання прибутку від своєї діяльності.

Федерація реалізує свої завдання у тісній взаємодії з державними органами управління,профспілковими, іншими об’єднаннями громадян, суб’єктами підприємницької діяльності та аналогічними асоціаціями інших країн, діяльність яких не суперечить чинному законодавству та міжнародним зобов’язанням України.

Основною метою діяльності Федерації є:
задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння в межах наданої законом компетенції та у встановленому законом порядку розробці та реалізації громадських та державних проектів, які спрямовані на просвіту широкої громадськості у сфері прикладних стрілецьких видів спорту, сприяння зростанню рівня та масовості в Україні прикладних стрілецьких видів спорту.

Основними завданнями Федерації є:
• сприяння згуртуванню широких громадських кіл задля реалізації конституційних прав і свобод людини;
• сприяти розвитку прикладних стрілецьких видів спорту IPSC, IDPA, TSA, PPS, GSSF, STEEL, та інших.
• участь у визначенні шляхів розвитку прикладних стрілецьких видів спорту в Україні, створенні нормативно-правової бази запровадження засад прикладних стрілецьких видів спорту;
• сприяти запровадженню фізичної культури та спорту у системі виховання підростаючого покоління, сприяти вихованню міцного, здорового та життєздатного покоління дітей та підлітків;
• сприяння, у визначеному законом порядку, органам державної влади і місцевого самоврядування удосконаленню організації різноманітних заходів з прикладних стрілецьких видів спорту, сприяння запровадженню нових високоефективних методів підвищення рівня навчання та змагань з прикладних стрілецьких видів спорту
• сприяння вивченню та запровадженню новітніх досягнень у практичну діяльність організацій та установ, яки займаються розвитком та впровадженням прикладних стрілецьких видів спорту;
• сприяє постійному удосконаленню знань про прикладні стрілецькі види спорту та поширенню в Україні їх об’єднуючих, освітніх, культурних, та гуманітарних цінностей;
• сприяння підвищенню рівня знань у населення стосовно прикладних стрілецьких видів спорту, здорового способу життя, безпечного поводження зі зброєю та методів тренування та підготовки до участі у різноманітних заходах та змаганнях з прикладних стрілецьких видів спорту;
• сприяння участі в організації та проведенні просвітницької діяльності для членів Федерації, представників та членів інших об’єднань громадян, що має бути спрямоване на аналіз та роз’яснення актуальних питань у сфері прикладних стрілецьких видів спорту, правових особливостей володіння та користування зброєю та більш широкого кола пов’язаних з цим питань як теоретичного, так і прикладного характеру;
• сприяння залученню громадськості, засобів масової інформації до вирішення проблеми військово-патріотичного виховання молоді, підготовки до служби у збройних силах України, сприяння підвищенню рівня підготовки співробітників правоохоронних органів та військовослужбовців, пріоритетного дотримання та широкого запровадження принципів культури безпечного поводження зі зброєю;
• сприяння підвищенню фахової компетентності інструкторів, суддів, тренерів та спортсменів-стрільців прикладних стрілецьких видів спорту, шляхом участі у розробці нормативної бази фахової освіти, організації і участі у реалізації безперервної освіти дорослого населення, безперервної спортивної освіти;
• сприяння тісній співпраці з фаховими і спорідненими громадськими організаціями з метою популяризації досвіду роботи Федерації, обміну досвідом;
• сприяння захисту професійних, соціальних прав та інтересів членів Федерації у державних та інших органах і установах,тощо;
• сприяння налагодженню постійних зв’язків, обміну досвідом та різноманітних форм співпраці з іншими всеукраїнськими та місцевими об’єднаннями громадян України, у т.ч. міжнародними та іноземними громадськими організаціями в сфері розвитку прикладних стрілецьких видів спорту;
• заснування ЗМІ з актуальних питань теорії та практики прикладних стрілецьких видів спорту, висвітлення у засобах масової інформації процесу та результатів діяльності Федерації, її членів;
• в межах наданої чинним законодавством компетенції створення відповідних джерел інформації, доступних для всіх фізичних та юридичних осіб, що цікавляться прикладними стрілецькими видами спорту; публікація нових досягнень у прикладних стрілецьких видах спорту і підвищення рівня інформованості громадськості, а також обізнаності прикладних стрілецьких видів спорту;
• сприяння участі членів Федерації, українських спортсменів, збірних команд України, тренерів, суддів та делегатів від Федерації у міжнародних заходах, семінарах, з питань, що відповідають статутній діяльності Федерації;
• сприяти участі іноземних спортсменів, збірних команд України, тренерів, суддів та делегатів у змаганнях та заходах, організованих Федерацією;
• сприяти створенню спортивних шкіл фізично-спортивних аматорських і професійних об’єднань, клубів, секцій, команд з прикладних стрілецьких видах спорту;
• сприяння презентації суспільству своїх досягнень у прикладних стрілецьких видах спорту;
• сприяння організації і проведенню спортивних заходів, змагань, конгресів, конференцій та інших постійних просвітницьких заходів;
• пропаганда здорового образу життя та спорту;
• сприяння розвитку молодих людей для реалізації ними інтелектуального, професійного, громадського та духовного потенціалу, як особистостей, громадян України та членів місцевих, національних і міжнародних організацій;
• сприяння створенню власних структур (інститутів) суддів, інструкторів Федерації, діючих на підставі окремих положень Федерації;
• сприяння створенню всеукраїнського реєстру стрілецьких організацій с наступним його розміщенням на офіційному сайті Федерації;
• сприяння створенню всеукраїнського календаря стрілецьких змагань, з послідуючим розміщенням на офіціальному сайті Федерації;

З метою виконання Статутних завдань, Федерація, у встановленому законом порядку:
- популяризує мету та завдання Федерації, свою назву та символіку, зареєстровану у встановленому чинним законодавством порядку;
- створює місцеві осередки;
- виступає учасником цивільно-правових відносин;
- представляє та захищає інтереси членів Федерації у державних та недержавних установах та організаціях;
- одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносить пропозиції до органів влади і управління, розповсюджує інформацію та здійснює пропаганду принципів спортивно-стрілецької діяльності, а також інші ідеї, які відповідають Статуту Федерації та не суперечать Конституції України;
- приймає участь в організації та впровадженню програм та проектів, ініціює розробку законодавчих і інших нормативних актів, документів, перспективних планів та програм розвитку прикладних стрілецьких видів спорту;
- вносить пропозиції при створенні державних програм та критеріїв підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- сприяє здійсненню інформаційно-методичної підтримці діяльності членів Федерації, сприяє допомозі членам Федерації у питаннях удосконалення професійних знань, підвищення кваліфікації, організації діяльності;
- бере участь у громадській діяльності, сприяє забезпеченню організації змагань, турнірів, спартакіад, навчально-тренувальних зборів, проведення першостей, чемпіонатів, розіграшів кубків, інших змагань серед членівФедерації, проводить масові заходи (тренування, змагання, збори, мітинги, демонстрації тощо);
- висловлює свої пропозиції щодо присвоєння кваліфікаційних категорій, почесних звань у галузі прикладних стрілецьких видах спорту;
- сприяє створенню умов для беззаперечного виконання законодавчих актів, які регламентують фахову діяльність;
- сприяє узагальненню знань в галузі прикладних стрілецьких видів спорту і впровадженню їх в практику;
- сприяє веденню банку даних інформації та документації, яка потрібна для діяльності Федерації та її членів;
- здійснює створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством;
- засновує засоби масової інформації, в установленому законом порядку засновує видавництва, видавати газети, журнали, науково-популярну, довідкову та іншу літературу;
- проводить у встановленому законом порядку самостійно або спільно з іншими асоціаціями, товариствами та іншими суб’єктами діяльності з’їзди, конференції, симпозіуми для обговорення наукових практичних і організаційних питань прикладних стрілецьких видів спорту ;
- сприяє своїм членам в організації і проведенні виставок, семінарів, симпозіумів, конференцій, навчанні та підвищенні кваліфікації кадрів;
- сприяє організації та проведенню благодійних та гуманітарних акцій;
- сприяє організації і здійсненню благодійних спортивних заходи для членів Федерації;
- сприяє в установленому законом порядку залучення молоді до занять спортом та фізичною культурою;
- засновує підприємства, установи та організації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.